AGAT AGAT

Firma AGAT jest pro­du­cen­tem pro­fe­sjo­nal­nego sprzętu do ste­ro­wa­nia oświet­le­niem sce­nicz­nym.
Działamy od 1984 roku. Pier­wsi w Polsce wypro­du­ko­wa­liśmy pul­pity oparte na mikro­pro­ce­so­rach. Od lat 80. kom­pu­te­ry­zu­jemy oświet­le­nie sce­ni­czne.
Wszystkie urzą­dze­nia są przez nas zapro­je­kto­wane, przez nas pro­du­ko­wane i przez nas serwi­so­wane – są nowo­czesne, trwałe i atrak­cy­jne cenowo.


Nowość


RDM w regulatorach cyfrowych


Nasze produkty

Regulatory mocy (dimmery) przenośne


krc22-m1.jpg
KRC – kompaktowe, cyfrowe 1-, 2-, 3- i 4‑kanałowe


rc1220-m1.jpg
RC – cyfrowe 3-, 6- i 12‑kanałowe


rc-as-m1.jpg
RC‑AS – cyfrowe 6‑kanałowe


rc-max2dmx-m1.jpg
RC‑MAX – cyfrowe 3-, 6- i 12‑kanałowe


rp1220-m1.jpg
RP – analogowe 3-, 6- i 12‑kanałowe z wejściem DMX


rack-m1.jpg
Zestawy typu RACK



Regulatory mocy (dimmery) stacjonarne


prc-m4.jpg
PRC – przyścienne, cyfrowe od 3 do 36 kanałów


mapa-m4.jpg
Mapy do regulatorów PRC i RC‑MAX



Pulpity komputerowe przenośne


alfa255-m1.jpg
Alfa‑255


alfa60-m1.jpg
Alfa‑60


delta12-m3.jpg
Delta‑12


delta512.jpg
Delta‑512



Firmowe archiwum


lcs820.jpg
Nasze urządzenia już nieprodukowane



Informacje, ceny, zamówienia:

Zakład Elektroniczny AGAT s.c.
ul. Kordeckiego 16
04-327 Warszawa
tel. 604 589 984
tel. 22 810 53 00
http://www.agat.warszawa.pl
e-mail: firma@agat.warszawa.pl


aktualizacja 1.10.2022